Polityka ochrony danych osobowych

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest:

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowosielski i Wspólnicy Sp.j.

z siedzibą w Bielsku-Białej

Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000422487 NIP 5472142968

 

Dane osobowe podawane są warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych.

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: zrealizowania usługi prawniczej oraz w celach kontaktowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz C RODO

 

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi do czasu przedawnienia roszczeń a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu spółki/upoważnieni pracownicy/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. biuro księgowe – Keepe Sp. z .o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Poczta Polska, firma prowadząca zewnętrzny serwer

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

-  żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawio do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawio do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.