Polityka Bezpieczeństwa - RODO

RODO

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:
Kancelarie Radców Prawnych Nowosielski i Wspólnicy Sp.j.
Z siedzibą w Bielsku-Białej
Piastowska 35, 43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000422487 NIP 5472142968

Dane osobowe podawane są warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: zrealizowania usługi prawniczej oraz w celach kontaktowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B oraz C RODO

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi do czasu przedawnienia roszczeń a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Odbiorcami danych osobowych są członkowie zarządu spółki/upoważnieni pracownicy/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. biuro księgowe – Keepe Sp. z .o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Poczta Polska, firma prowadząca zewnętrzny serwer

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawio do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawio do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.